OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA FIZYKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z OI
W SZCZECINIE

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący
 • Przedmiot: fizyka
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 6 (0,33 etatu)
 • Zatrudnienie od 1 września 2019 r.
 • Ważność ogłoszenia: 26 lipca 2019 r.

            Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny + CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz referencje z ostatniego miejsca pracy (jeżeli kandydat posiada) proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

            Dane adresowe:

 • Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-122
 • Ulica: Witkiewicza 40
 • Telefon: 914532480
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SZCZECINIE, ul. Witkiewicza 40

     Szegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Ilość wakatów: 1

 • Liczba godzin opiekuńczych/wychowawczych w tygodniu: 26 godz. (1 etat )

Zatrudnienie od 1 września 2019 r.

Ważność ogłoszenia: do 30 lipca 2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny,

 • CV opatrzone klauzulą:
  „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom)

Dane adresowe:

Nazwa szkoły/placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi

Miejscowość:Szczecin 71-122

Ulica: Witkiewicza 40

Telefon: 91 45 32 480 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW KADROWYCH  

Wymiar etatu: 0,5

Zatrudnienie od 1 września 2019 r.

1. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
- nieposzlakowana opinia;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
- wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja w zakresie zarządzania, prawa pracy, administracji);
- posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr i płac (minimum 2-letni staż pracy w placówkach oświatowych lub 4-letni staż pracy zawodowej).
2. Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych;
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (znajomość obsługi programu Kadry Vulcan, pakietu Ms Office, arkusz organizacyjny, SIO );
- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;
- samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
- wysoka kultura osobista;
- umiejętności analityczne i interpersonalne;
- umiejętność pracy w zespole;
- umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
3. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadr:
- kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników samorządowych i nauczycieli;
- przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
- przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego;
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.;
- sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
- sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa,
- sporządzanie informacji PFRON
- sporządzanie sprawozdawczości SIO,
- prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
- ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
- prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
- prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
- wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
- prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;
- rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, bezpłatnych itp. stosownie do przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny;
- CV opatrzone klauzulą:
„oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe;
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do 31.07.2019 r. do godz. 15 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowych”.
- W przypadku dokumentów przesłanych pocztą liczy się data wpływu.
- Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę.
- Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.
- Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
- selekcja ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, e-mailowo: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect