GOOGLE TRANSLATE

English German Italian Polish Turkish

logowanie


Nie pamiętam hasła!
AKTUALNOŚCI
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
20.01.2015.

          W dniu 15 stycznia br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty podpisał zarządzenia w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2015/2016.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy     o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 6 tej ustawy wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.  We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum  nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu  i  są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane kandydatów i rodziców kandydatów, określone w art. 20u ustawy o systemie oświaty.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum  podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu  i  mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (tzn.  przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum). Podobnie postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają kandydaci starający  się o przyjęcie do szkół , którym nie ustalono obwodu  (np. szkoły  i oddziały dwujęzyczne, szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego).

W postępowaniu rekrutacyjnym decydują   podobnie jak w ubiegłych latach kryteria określone przez  gimnazjum zawarte w jego  statucie.   Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania na punkty. Informacje dotyczące kryteriów przyjęcia do gimnazjów zostaną podane kandydatom do wiadomości  przez dyrektora   szkoły do dnia 27 lutego 2015r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów jest ukończenie szkoły podstawowej.

Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych  gimnazjów publicznych dla młodzieży:

 

do 27 lutego 2015 r.

do godz. 15.00

Dyrektorzy gimnazjów podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły.

od 11 do 27 maja 2015 r.

do godziny 15.00

Składanie  wniosków przez kandydatów do  nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów.

od 1 do 17 czerwca  2015 r.

Przeprowadzenie sprawdzianów i  uzdolnień kierunkowych (szkoły     i oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły           i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego).

do 19  czerwca 2015 r.

Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej.

dnia 26 czerwca 2015 r.

Dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia szkoły podstawowej                       i  zaświadczenia  o wynikach sprawdzianu.

       do  30 czerwca 2015 r.               do godz. 15.oo

 

Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej   i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

do 3 lipca 2015 r.

do godz. 17.00

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

do 8 lipca 2015 r.

do godz. 12.00

 

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu.

do 8 lipca 2015 r. do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                 i kandydatów nieprzyjętych

do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informacji o liczbie wolnych miejsc. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły.

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego                                                   w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Zmieniony ( 20.01.2015. )
 
DZIEŃ OTWARTY Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
15.01.2015.

Dzień otwarty w Gimnazjum nr 18

odbędzie się 2 marca 2015 roku w godzinach 16 – 19.

Zapraszamy!

 
FERIE 2015 Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
15.01.2015.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki siatkowej podczas ferii odbędą się w dniach:

20.01 (wtorek)

21.01 (środa)

w godzinach 11.00 – 13.00

prowadzący zajęcia: Leszek Piórkowski

Zmieniony ( 15.01.2015. )
 
ZEBRANIE Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
13.01.2015.

W dniu 2 lutego 2015 roku o godz. 17.00 zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów

na zebrania podsumowujące I semestr.

 
STYPENDIA SZKOLNE Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
13.01.2015.

Uwaga Rodzice!

Stypendia szkolne będą wypłacane  w dniach 15 – 25 stycznia 2015 roku. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 243