GOOGLE TRANSLATE

English German Italian Polish Turkish

logowanie


Nie pamiętam hasła!
AKTUALNOŚCI
"Osiemnastka na szczycie" Drukuj Email
Redaktor: Strychalska-Sielicka Arleta   
19.04.2015.

„Osiemnastka na szczycie”

18 kwietnia 2015 roku Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci zorganizowało pierwszą Grę Miejską pod hasłem: „Wspólna przygoda zdrowia doda”. Zaszczytne I miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie Piotr Haławczak i Dominik Siwy z klasy II c, pod opieką Pani Agaty Herlig i Marzeny Kardas.

Gra poruszała tematykę zdrowia i problematykę opieki hospicyjnej. Celem gry było zebranie jak największej ilości punktów, w jak najszybszym czasie. Przy czym porozrzucane zostały one w różnych częściach Szczecina. Uczestnicy mogli poruszać się tylko komunikacją miejską lub na pieszo. Zadania z jakimi musieli się zmierzyć uczestnicy to m.in. udzielanie pierwszej pomocy, prawidłowe uzupełnienie piramidy żywieniowej czy też quiz z wiedzy o Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci.

Dziękujemy za niezapomniane wrażenia i fantastyczną zabawę!

Autorki: Agata Herlig i Marzena Kardas

Zmieniony ( 19.04.2015. )
 
Szkolny Konkurs Złote Usta Gimnazjum nr 18 Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
17.03.2015.

     Słowa są skrzydłami umysłu

Helen Keller

 

Drodzy uczniowie!

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, który odbędzie się w naszej szkole 23 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.40 w czytelni.

 

cele:

-      doskonalenie płynności czytania z właściwą intonacją i akcentem,

-      propagowanie umiejętności sprawnego czytania,

-      uwrażliwienie na piękno literatury.

 

regulamin:

-      w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III Gimnazjum nr 18,

-      zadaniem każdego uczestnika jest przeczytanie wybranego                      i przygotowanego wcześniej fragmentu prozy, (prezentacja nie może przekroczyć 5 min.),

-      podczs trwania konkursu Komisja wybierze najlepszych uczestników, którzy otrzymają dodatkowe zadania,

-      dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody,

-      zgłoszenia  prosimy kierować bezpośrednio do  p. Anny Szyntor-Bykowskiej i p. Magdaleny Stejki.

 

Zmieniony ( 17.03.2015. )
 
Rasizm - jestem przeciw Drukuj Email
Redaktor: administrator   
16.03.2015.

Pod koniec ubiegłego roku Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił konkurs na najlepszą prezentację multimedialną „Rasizm – jestem przeciw”, dotyczącą tematyki zwalczania dyskryminacji rasowej oraz równego traktowania bez względu na pochodzenie, rasę.
W konkursie mogli wziąć udział uczniowie ze wszystkich szkół gimnazjalnych   i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Zdobywcą pierwszej nagrody został uczeń naszej szkoły Tomasz Borowski za film pod tytułem „Osiemnastka przeciw rasizmowi”. Wręczenie nagrody oraz prezentacja filmu odbyły się w Urzędzie Wojewódzkim podczas konferencji „Mniejszości narodowe i etniczne w województwie zachodniopomorskim – historia i teraźniejszość”. Jedną z nagród była prezentacja filmu w TVP SZCZECIN. W tym celu w naszej szkole został przeprowadzony wywiad z Tomkiem, Mustafą oraz Panem Leszkiem Piórkowskim, który był opiekunem prezentacji Tomka. Rozmową z uczestnikami prowadził Pan Grzegorz Fedorowski – publicysta TVP SZCZECIN, którą można było zobaczyć w jego cyklu programu Pomerania Ethnica.

Film Tomka:
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MOs2ThifR1I&app=desktop

Pomerania Ethnica – Konkurs
http://szczecin.tvp.pl/19193391/90315-konkurs

Zdjęcie z rozdania nagród: Robert Wojciechowski

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 16.03.2015. )
 
Rekrutacja Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
27.02.2015.

 W dniu 15 stycznia br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty podpisał zarządzenia w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2015/2016.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy     o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 6 tej ustawy wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.  We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum  nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu  i  są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane kandydatów i rodziców kandydatów, określone w art. 20u ustawy o systemie oświaty.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum  podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu  i  mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (tzn.  przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum). Podobnie postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają kandydaci starający  się o przyjęcie do szkół , którym nie ustalono obwodu  (np. szkoły  i oddziały dwujęzyczne, szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego).

W postępowaniu rekrutacyjnym decydują   podobnie jak w ubiegłych latach kryteria określone przez  gimnazjum zawarte w jego  statucie.   Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania na punkty.Informacje dotyczące kryteriów przyjęcia do gimnazjów zostaną podane kandydatom do wiadomości  przez dyrektora   szkoły do dnia 27 lutego 2015r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów jest ukończenie szkoły podstawowej.

Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych  gimnazjów publicznych dla młodzieży:

 

do 27 lutego 2015 r.

do godz. 15.00

Dyrektorzy gimnazjów podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły.

od 11 do 27 maja 2015 r.

do godziny 15.00

Składanie  wniosków przez kandydatów do  nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów.

od 1 do 17 czerwca  2015 r.

Przeprowadzenie sprawdzianów i  uzdolnień kierunkowych (szkoły     i oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły           i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego).

do 19  czerwca 2015 r.

Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej.

dnia 26 czerwca 2015 r.

Dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia szkoły podstawowej                       i  zaświadczenia  o wynikach sprawdzianu.

       do  30 czerwca 2015 r.               do godz. 15.oo

 

Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej   i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

do 3 lipca 2015 r.

do godz. 17.00

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

do 8 lipca 2015 r.

do godz. 12.00

 

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu.

do 8 lipca 2015 r. do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                 i kandydatów nieprzyjętych

do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informacji o liczbie wolnych miejsc. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły.

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego                                                   w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

Zmieniony ( 05.03.2015. )
 
Rekolekcje Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
26.02.2015.

W związku z rekolekcjami w dniach 2 - 4 marca  2015 roku wprowadzony został w Gimnazjum nr 18 poniższy plan zajęć:

PONIEDZIAŁEK

REKOLEKCJE

 

8.00- zbiórka

8.00 – 9.00-   kl III - szkoła

8.15-9.15- kl I i II - kościół

9.15 – 10.15- kl III - kościół

9.30 – 10.30 - kl I i II - szkoła

11.15    RADA PEDAGOGICZNA

W tym dniu nie ma obiadu.

WTOREK

REKOLEKCJE

 

8.00- zbiórka

8.00 – 9.00   kl III - szkoła

8.15-9.15   kl I i II - kościół

9.15 – 10.15  kl III - kościół

9.30 – 10.30 -  kl I i II - szkoła

LEKCJE WEDŁUG ODRĘBNEGO PLANU

ŚRODA

MSZA ŚW.

8.00 zbiórka  klas I i II

8.45 - zbiórka klas III

GODZ. 8.15 – 9.00 - kl I i II

GODZ.9.00 – 9.45 kl III

KL I i II po przyjściu do szkoły – lekcja wychowawcza

Od 10.10 - LEKCJE WEDŁUG ODRĘBNEGO PLANU

 

 UWAGA!

Osoby, które nie uczęszczają na lekcje religii w poniedziałek

przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

We wtorek i środę przychodzą na lekcje według podanego planu dla klas. 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLAS I

WTOREK 03.02.2015 r.

 

I A

I B

I C

I D

I E

10.45-11.30

MATEMATYKA

p. Radziejewska

J. POLSKI

p. Praxmajer

HISTORIA

p. Sory

J. ANGIELSKI

p. Białecka /Ambroziak

J.NIEMIECKI

p. Jacyna / Człapińska

11.40-12.25

HISTORIA

p. Sory

GEOGRAFIA

p. Zadrożna

MATEMATYKA

p. Radziejewska

J. NIEMIECKI

p. Człapińska /Herlig

FIZYKA

p. Łyszczek

12.40-13.25

J. ANGIELSKI

p. Białecka

J. NIEMIECKI

p. Człapińska

J. ANGIELSKI

p. Ambroziak /Kardas

J.POLSKI

p. Owczarska

HISTORIA

p. Sory

 

ŚRODA 04.03.2015 r.

 

I A s. 40

I B s. 55

I C s. 54

I D s. 60

I E s. 44

10.10-10.55

 

 J. POLSKI

p. Owczarska 

 MATEMATYKA

p. Kozaczuk

  MATEMATYKA

p. Chmielewska 

  HISTORIA

p. Łysakowska 

  J.NIEMIECKI

p. Herlig

11.05-11.50

 J. NIEMIECKI

p. Herlig 

  J. ANGIELSKI

p. Białecka 

 MATEMATYKA

p. Radziejewska 

  J. POLSKI

p. Owczarska 

 HISTORIA

p. Łysakowska 

12.00-12.45

  MATEMATYKA

p. Radziejewska 

  MATEMATYKA

p. Kozaczuk 

  J. NIEMIECKI

p. Herlig /Człapińska

  GEOGRAFIA

p. Zadrożna 

 J. POLSKI

p. Owczarska 

12.50-13.35

  J. ANGIELSKI

p. Białecka 

  J. POLSKI

p. Owczarska 

  BIOLOGIA

p. Wiąckiewicz 

  MATEMATYKA

p. Chmielewska 

 MATEMATYKA

p. Radziejewska 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLAS II

WTOREK 03.02.2015 r.

 

II A

II B

II C

II D

II E

10.45- 11.30

INFORMATYKA

p. Piwowarski

MATEMATYKA

p. Chmielewska

FIZYKA

p. Łyszczek

J. POLSKI

p.

J. POLSKI

p.Szyntor

11.40- 2.25

MATEMATYKA

p. Chmielewska

J. POLSKI

p.  Stejka

J.POLSKI

p. Szyntor

INF./J. NIEM

p.

CHEMIA

p.Okołowicz

12.40- 13.25

J. POLSKI

p. Stejka

CHEMIA

p. Okołowicz

INF./J.NIEM

p. Piwowarski /Herlig

MATEMATYKA

p. Chmielewska

MATEMATYKA

p. Kozaczuk

 

ŚRODA 04.03.2015 r.

 

 

II A s. 53

II B s. 51

II C s. 43

II D s3. 6

II E s. 41

10.10- 10.55

 

J. ANGIELSKI

p. Białecka 

 WOS

p. Sory

 CHEMIA

p. Okołowicz

 J. NIEMIECKI

p. Jacyna /Człapińska

J.ANG./INF.

p. Kardas /Piwowarski

11.05-11.50

HISTORIA

p. Sory 

 J. NIEMIECKI

p. Człapińska

 MATEMATYKA

p. Chmielewska

 CHEMIA

p. Okołowicz

INF./J.ANG.

p/ Piwowarski /Kardas 

12.00-12.45

MATEMATYKA

p. Chmielewska 

 INFORMATYKA

p. Piwowarski

 J. ANGIELSKI

p. Kardas /Białecka

 BIOLOGIA

p. Sielicka

WOS

p. Sory

12.50-13.35

J. NIEMIECKI

p.  Jacyna

 MATEMATYKA

p. Kozaczuk

 WOS

p. Sory

 J. ANGIELSKI

p. Kardas

BIOLIGIA

p. Sielicka

 

   PLAN ZAJĘĆ DLA KLAS III

WTOREK 03.02.2015 r.

 

III A s.54

III B s.52

III C

III D

III E

10.45-11.30

GEOGRAFIA

p. Zadrożna 

 MATEMATYKA

p. Kozaczuk

BIOLOGIA

p. Sielicka

 HISTORIA

p. Łysakowska

CHEMIA

p. Okołowicz

11.40-12.25

HISTORIA

p. Łysakowska

 J. ANGIELSKI

p. Białecka

J. POLSKI

p. Owczarska

 BIOLOGIA

p. Sielicka

MATEMATYKA

p. Kozaczuk

12.40-13.25

BIOLOGIA

p. Sielicka

 HISTORIA

p. Łysakowska

 FIZYKA

p. Łyszczek

 MATEMATYKA

p. Radziejewska

GEOGRAFIA

p. Zadrożna

 

ŚRODA 04.03.2015 r.

 

III A s.54

III B s.52

III C

III D

III E

10.10-10.55

 MATEMATYKA

p. Radziejewska 

  BIOLOGIA

p. Sielicka 

  GEOGRAFIA

p. Zadrożna 

  J. POLSKI

p. Sztyntor 

 FIZYKA

p. Łyszczek 

11.05-11.50

 J. POLSKI

p. Szyntor 

 FIZYKA 

p. Łyszczek 

 MATEMATYKA

p. Kozaczuk 

 GEOGRAFIA 

p. Zadrożna 

 BIOLOGIA

p. Sielicka 

12.00- 12.45

  J. NIEMIECKI

p. Jacyna 

  J. POLSKI

p. Szyntor 

  CHEMIA

p. Okołowicz

  FIZYKA

p. Łyszczek 

 HISTORIA

p. Łysakowska 

12.50-13.35

  FIZYKA

p. Łyszczek 

  GEOGRAFIA

p. Zadrożna 

  HISTORIA

p. Łysakowska 

  CHEMIA

p. Okołowicz 

 J. POLSKI

p. Szyntor 

Zmieniony ( 03.03.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 250