GOOGLE TRANSLATE

English German Italian Polish Turkish
Wewnątrzszkolny System Oceniania Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
20.09.2008.

REGULAMIN  WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

§ 1.

1.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

b.udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d.dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia;

b.ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

c. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 4;

d.przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i
sprawdzających;

e. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f.  ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego;

g. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

h. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3.     Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

4.     Ocenianiu podlegają:

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b.zachowanie ucznia;

c. projekt edukacyjny.

5.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości           i umiejętności  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

6.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

7.     Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad opisanych w § 7 Statutu szkoły. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b.promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum

8.     W ocenianiu obowiązują zasady:

a. Zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; Nauczyciel ma obowiązek przynajmniej raz na tydzień wpisywać bieżące oceny do Internetowego Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów „Librus”

b.Zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

c. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

d. Zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny   mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

e. Zasada otwartości - wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

9.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, na których będzie systematycznie uzupełniał zaległości.

10.    Warunkiem otrzymania przez ucznia oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego jest uzupełnienie zaległości w trybie i czasie określonym przez nauczyciela prowadzącego.

§ 2. JAWNOŚĆ OCENY

1.     Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

b.sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

d.skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

e. warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

2.            Wymienione w powyższym ustępie informacje umieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz są dostępne dla uczniów w czytelni szkolnej.

3.            Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

4.            Ocena niedostateczna śródroczna i roczna musi być umotywowana przez nauczyciela.

 

 

 

§ 3.  TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN

1.     Ocenianie  bieżące odbywa się w oparciu o skalę liczbową, w której oceną najniższą jest liczba 1, zaś oceną najwyższą liczba 6.

2.     W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie przy liczbach znaków   „+”   (plus)   i  ,,—,,   (minus).

3.     Oceny klasyfikacyjne i śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

f.  stopień celujący                                        6        -        cel;

g. stopień bardzo dobry                               5        -        bdb;

h. stopień dobry                                            4        -        db;

i.   stopień dostateczny                                  3        -        dst;

j.   stopień dopuszczający                              2        -        dop;

k. stopień niedostateczny                             1        -        ndst.

4.            Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy oraz w Internetowym Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów „Librus”. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających - słownie, w pełnym brzmieniu.

5.     Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się wg harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi oraz poprzez systematyczne wpisy do Dziennika Elektronicznego.

6.     Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

l.   Prace pisemne:

a. kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;

b. praca klasowa (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą

 partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej  

dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany

w dzienniku lekcyjnym;

c. Praca i aktywność na lekcji;

d.Odpowiedź ustna;

e. Praca projektowa;

f.  Praca domowa;

g. Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

h. Twórcze rozwiązywanie problemów;

i.   Dodatkowe działania podejmowane z własnej inicjatywy;

j.   Inne formy aktywności charakterystyczne dla danego przedmiotu.

 

§ 4.  OCENIANIE ŚRÓDROCZNE

1.      Ocena bieżąca.

1.     Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2.     Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3.     Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki,   w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4.     Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia  i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5.     W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

6.     Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka - pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, trwająca do piętnastu minut;

2.     Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1.     Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki.  O przeprowadzeniu pisemnych prac klasowych (sprawdzianów) z innych przedmiotów decydują nauczyciele w zależności od potrzeb.

2.     Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

3.     Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

4.      Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;

5.     Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją; Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

6.     Uczeń, który opuścił pracę pisemną bez usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną.

7.      Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych, musi ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin       i czas wyznacza nauczyciel. Niespełnienie tego warunku przez ucznia powoduje wpisanie oceny niedostatecznej. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu.

8.     Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę poniżej jego oczekiwań, może ją poprawić na zajęciach wyrównawczych w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.

9.     Nie istnieje możliwość ponownego poprawiania oceny z tej samej pracy klasowej.

10.    Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić na zasadach określonych  w punktach 4 oraz 11;

11.    W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych.

12.    W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

13.    Oceniając prace pisemne nauczyciel, o ile to możliwe, powinien stosować następujący przelicznik procentowy:

a.       od    1     29    %   ocena niedostateczna,

b.     od   30     49    %   ocena dopuszczająca,

c.     od   50     74    %   ocena dostateczna,

d.     od  75     89    %   ocena dobra,

e.      od   90  – 100    %   ocena bardzo dobra.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieznaczne odstępstwa na korzyść ucznia.

 

14.    Ustalono minimalną ilość ocen w semestrze:

a.      przy 1 godzinie tygodniowo                      -        3 oceny;

b.     przy 2 godzinach tygodniowo                             -        5 ocen;

c.      przy 3 i więcej godzinach tygodniowo        -        6 ocen.

 

W razie usprawiedliwionych nieobecności powyższa ilość ocen nie obowiązuje.

15.    Przez pierwsze 2 tygodnie pobytu w szkole uczniów klas pierwszych w dzienniku odnotowuje się tylko oceny zaakceptowane przez uczniów.

16.    Uczniowie w pierwszym miesiącu nauki w gimnazjum (klasa I) piszą test sprawdzający stan wiedzy z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych, celem określenia poziomu wiadomości i umiejętności po szkole podstawowej. Możliwe jest też pisanie podobnych testów z innych przedmiotów.

17.    Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie niekorzystnej dla ucznia cząstkowej oceny w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania,
w ustalonej przez siebie formie.

18.    Nie istnieje możliwość poprawienia oceny bardzo dobrej.

19.    Wszystkie prace pisemne ucznia przechowuje się do końca roku szkolnego. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) prace te powinny być udostępnione.

 

§ 5. NIEPRZYGOTOWANIE UCZNIA DO LEKCJI

1.            Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze. W przypadku zapowiedzianych sprawdzianów uczeń może  zgłosić nieprzygotowanie tylko w  przypadku  usprawiedliwionej  nieobecności  obejmującej co najmniej 7 dni przed dniem, w którym  ma się on odbyć.

2.            W  uzasadnionych przypadkach nauczyciel może usprawiedliwić kolejne nieprzygotowanie.

3.            Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

4.            Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

§ 6. WYMAGANIA EDUKACYJNE

1.            Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły
przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w
konkretnej klasie.

2.            Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

3.            W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a.             posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
przyjęty przez nauczyciela w danej klasie;

b.           samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w  rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje  rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

c.            uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

d.           osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy i  osiągnięcia.

4.            W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a.             opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi
wiadomościami;

b.           rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

5.            W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a.             nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń
programowych);

b.           poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6.            W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a.             opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie
programowej;

b.           rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7.            W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a.             ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

b.           rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8.            W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a.              nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

9.            W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania

wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

10.        Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez  co najmniej dwóch
nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

11.        Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę  z  uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na  podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe  w klasach profilowanych (przedmioty realizowane według rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor szkoły proponuje zmianę profilu kształcenia.

12.        Przy ustalaniu oceny z  wychowania fizycznego, techniki,  zajęć artystycznych,  muzyki            i plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia         w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy  i  wynik..

13.        Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego  lub informatyki  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

14.        Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa  w ust. 13,  uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji  z tych zajęć, a  w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony'” albo „ zwolniona".

15.        Uczeń zwolniony z  zajęć wymienionych w ust. 13  jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli wypadają one w środku planu lekcji.

16.    W przypadku nieuczestniczenia w lekcjach religii, uczeń ma obowiązek przebywania w czytelni szkolnej. Dopuszcza się możliwość zwolnienia go    z obowiązku przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć, z których uczeń jest zwolniony pod warunkiem, że są to lekcje pierwsze lub końcowe. Wychowawca dokonuje tego tylko na pisemną prośbę rodzica lub prawnego opiekuna.

17.        W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie  wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .

18.        Dyrektor szkoły, na  wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Wówczas w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

19.        W przypadku ucznia , o którym  mowa  w ust. 19 , posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia   z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia .

20.        W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony" albo  ,, zwolniona".

21.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,    uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

22.    Wychowawcy mają obowiązek wpisywania w dziennikach lekcyjnych  informacji dotyczących obniżonych wymagań (na podstawie opinii  z poradni).

23.    Każdy nauczyciel ma obowiązek dokładnego zapoznania się z opiniami  dotyczącymi obniżonych wymagań.

 

§ 7.  WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU SZKOLNEGO

1.             Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych. Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

2.             Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.            Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych      w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów edukacyjnych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

4.            Temat projektu oraz informację o udziale ucznia w jego realizacji wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

5.            Charakter informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

6.             Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wniosek należy złożyć do 20 grudnia.

7.            W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust 6, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”.

8.            Jeśli uczeń na skutek własnych zaniedbań nie zrealizował żadnego projektu (nie przystąpił do realizacji projektu; odmówił jego realizacji; przerwał projekt, obarczając resztę zespołu koniecznością przejęcia jego zadań), na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o wkładzie ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się odpowiednio: „nie uczestniczył w projekcie edukacyjnym”.

9.            Gdy uczeń zdecydował się na przystąpienie do danego  projektu, złożył do wychowawcy pisemną deklarację przystąpienia do danego projektu, nie może z niego zrezygnować. W przypadku przerwania projektu stosuje się procedurę opisaną w ust. 8.

10.        Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta - nie później niż do zakończenia pierwszego semestru nauki w klasie trzeciej. 

11.        Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu. 

12.        Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. 

13.        Na początku każdego roku szkolnego, na godzinach wychowawczych, wychowawca informuje uczniów klas drugich        o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje ich          z niniejszym regulaminem. 

14.        Rodzice są informowani o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada.

15.        Dyrektor powołuje koordynatora projektu spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

16.         Zadania koordynatora szkoły:

a.             upublicznienie zatwierdzonej przez dyrektora szkoły Bazy Projektów Edukacyjnych:

- w formie elektronicznej na stronie internetowej placówki, w zakładce „Projekt Edukacyjny”;

- w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu na korytarzu szkolnym ( w postaci informacji uwzględniającej temat projektu oraz nazwisko opiekuna);

b.     upowszechnianie na tablicy informacyjnej wiadomości na temat realizowanych projektów - ze szczególnym uwzględnieniem terminów pierwszych spotkań z  opiekunami projektów edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym oraz - uzgodnionych z dyrektorem szkoły przez opiekunów projektów - terminów finalnej prezentacji kończących się projektów.

17.     Dyrektor szkoły powołuje i zatwierdza opiekunów projektów, których   wybiera spośród wszystkich pracowników pedagogicznych placówki.

18.    Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

a.      wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;

b.     omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie przydziału zadań służących realizacji projekt;

c.     prowadzenie Karty Projektu Edukacyjnego według wzoru:

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Temat projektu

 

 

Cele projektu

 

 

Opiekun projektu

 

 

Rok szkolny

Termin rozpoczęcia projektu

Termin zakończenia projektu

 

 

 

 

 

Uczniowie realizujący projekt:

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

 

 

6.

 

 

2.

 

 

7.

 

 

3.

 

 

8.

 

 

4.

 

 

9.

 

 

5.

 

 

10.

 

 

Harmonogram prac nad projektem:

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny/Odpowiedzialni

Podpisy uczniów

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring realizacji projektu:

 

 

 

 

 

Krótka informacja o terminie, miejscu, formie prezentacji wyników projektu oraz liczbie odbiorców:

 

 

 

 

 

Informacje o udziale uczniów w realizacji projektu edukacyjnego

 do wpisania na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Lp

Nazwisko i imię ucznia:

Informacja do wpisania na świadectwie:

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Informacje dla wychowawcy o udziale uczniów w realizacji projektu edukacyjnego celem ustalenia oceny z zachowania:

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia:

Informacja dla wychowawcy

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

                                 

 

d.     prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

e.      monitorowanie etapów jego realizacji;

f.       ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację;

g.     ścisłą współpracę z wychowawcami uczniów realizujących prowadzony przez niego projekt edukacyjny w sprawie ustalenia oceny zachowania podopiecznych;

h.      Opiekun projektu jest zobowiązany do udzielania informacji koordynatorowi szkoły o:

o        terminie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych uczniów na temat przewidzianego przez siebie projektu,

o       uzgodnionym z dyrektorem szkoły terminie finału projektu.

19.    Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel nauczający w danym oddziale.

20.     Nauczyciel prowadzący projekt nie powinien mieć pod opieką więcej niż 3 zespoły w jednym czasie.

21.    Jeśli do nauczyciela zgłoszą się więcej niż 3 zespoły, przyszły opiekun ma prawo wyboru grup, z którymi chce współpracować.

22.    Grupa uczniów, która nie została – z braku miejsc – przyjęta przez wybranego opiekuna, a chce realizować dany temat, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który wyznacza opiekuna spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, mających merytoryczne przygotowanie do prowadzenia danego projektu.

23.    Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a.      poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)    o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

b.     prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

o        wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

o       monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

o       przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom,

o       komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania ucznia,

o       dokonywanie zapisów  dotyczących  udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w   dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę),

24.    W terminie do 30 listopada pracownicy pedagogiczni gimnazjum zgłaszają do dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu edukacyjnego dokonywane jest według jednolitego wzoru:

TEMAT PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Temat projektu

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Cele projektu:

 

Czas realizacji:

 

Wielkość grupy:

 

Sposoby realizacji projektu:

 

Planowane efekty:

- dla uczniów

 

- dla szkoły

 

- dla środowiska lokalnego

 

Sposób prezentacji:

 

Kryteria oceny:

 

 

25.    Do 30 listopada uczeń ma prawo zgłosić na piśmie własną propozycję tematu projektu edukacyjnego dyrektorowi szkoły. Wniosek, opatrzony datą i podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, powinien zawierać następujące informacje: temat projektu, proponowany opiekun projektu, cele projektu, sposoby realizacji projektu, planowane efekty: dla uczniów, szkoły, środowiska lokalnego; proponowany sposób prezentacji projektu.

Dyrektor przekazuje zgłoszony temat do konsultacji konkretnemu zespołowi przedmiotowemu oraz wyznacza opiekuna projektu.

26.    W terminie do 15 grudnia zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

27.    Każdy zespół przedmiotowy ma obowiązek zaproponować minimum 10 tematów projektów. Liderzy zespołów są zobowiązani przekazać tematy projektów dyrektorowi placówki w formie papierowej oraz elektronicznej.

28.     W terminie do 20 grudnia Dyrektor ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych, która jest udostępniona na stronie szkoły, w zakładce Projekt Edukacyjny. Kopie tematów projektów dopuszczonych do realizacji dodatkowo są udostępniane w bibliotece szkolnej. Liczba tematów w danym roku szkolnym jest uzależniona od ilości uczniów mogących przystąpić do realizacji projektów edukacyjnych.

29.    W terminie do 14 stycznia opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami zainteresowanymi danym tematem projektu, odpowiadając na pytania, udzielając wskazówek, prezentując kryteria oceny projektu.

30.    Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na  21 stycznia.

31.    Wzór ujednoliconej deklaracji ucznia, o której mowa w ust. 30.

Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie edukacyjnym                 Data:……………………………….

Temat projektu edukacyjnego: ………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna projektu:……………………………………………

Podpis opiekuna projektu:……………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z celami i sposobami realizacji projektu, znam swoje zadania oraz zasady oceny mojego udziału w projekcie edukacyjnym.

Podpis ucznia, klasa:………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna:………………………………………

32.    Zespół może składać się z maksymalnie 10 osób, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. 

33.    Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

34.    W przypadku gdy uczeń:

a.      nie zdecyduje o wyborze tematu w wyznaczonym terminie,

b.      nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c.     nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie               (np. z powodu choroby) wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

35.    Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a.      czas realizacji projektu;

b.     formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;

c.     podział zadań w zespole i zasady współpracy;

d.     kryteria oceny projektu;

e.      sposób prezentacji i podsumowania projektu, wpisując te ustalenia do Karty Projektu.

36.    Podczas pracy nad projektem opiekun winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek. 

37.    Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom, którzy się do nich zwrócą.

38.     Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja; jej forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu. 

39.    W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a.      uczniowie;

b.     rodzice uczniów;

c.     osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d.      inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

40.    Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, jak również opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje dyrektor szkoły.

41.    Oceny ucznia za udział w projekcie dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem. 

42.    Kryteria oceny z zachowania za wkład ucznia w realizację projektu powinny uwzględniać:

a.      wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

b.     sposób prezentacji projektu;

c.     pracę zespołową i indywidualną ucznia;

d.      samoocenę ucznia i ocenę jego wkładu w projekt przez innych członków grupy;

e.      Opiekun projektu winien przedstawić wychowawcy klasy informację o przebiegu realizacji projektu oraz udziale ucznia  w realizacji projektu nie później niż na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną /roczną celem ustalenia oceny                     z zachowania. 

43.    Ocena z zachowania za udział w projekcie ma charakter opisowy i jest ustalana odrębnie dla każdego ucznia. Informacja o udziale ucznia                w realizacji projektu ma postać stwierdzenia uogólniającego: „uczestniczył w projekcie edukacyjnym”/”nie uczestniczył w projekcie edukacyjnym”, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych. 

 

44.    Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny cząstkowej do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu. Jeśli nie naucza danego przedmiotu w oddziale, do którego należą uczniowie realizujący projekt pod jego kierunkiem, zobowiązany jest ustalić proponowaną ocenę w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu uczącym  w danej klasie.

45.     Kryteria oceny projektu są jednolite dla wszystkich przedmiotów                 i obejmują następujące elementy projektu;

a.      zaangażowanie ucznia w realizację projektu,                        a w szczególności:

- umiejętność pracy w grupie;

- pomysłowość i innowacyjność;

- udział w praktycznym wykonaniu wytworu;

- wielkość i stopień trudności zadań;

- terminowość wykonania przydzielonych zadań;

- poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań;
- pracowitość;

- udział w prezentacji.

b.     produkt końcowy (wytwór), w szczególności:

- zawartość merytoryczną, treść;

- zgodność z tematem projektu;

- oryginalność;

- kompozycję;

- stopień wykorzystania materiałów źródłowych;

- estetykę i staranność;

- trafność dowodów i badań;

- wartość dydaktyczną i wychowawczą;

c.     publiczną prezentację, w tym:

- poprawność językową;

- słownictwo specjalistyczne;

- efekt artystyczny;

- atrakcyjność;

- estetykę;

- technikę prezentacji;

- stopień zainteresowania odbiorów;

-  poprawność wyjaśnień udzielanych odbiorcom.

 

46.    Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 44 - 45 elementy podlegają następującej punktacji:

a.      wkład pracy ucznia:                         0 - 10 punktów;

b.     produkt końcowy (wytwór):             0 - 5 punktów;

c.     publiczna prezentacja:                    0 - 5 punktów.

 

47.    Ocenę cząstkową  wynikającą z punktacji wylicza się zgodnie         z przyjętym w szkole przelicznikiem procentowym:

a.       ocenę celującą otrzymuje uczeń, który dostał łącznie 20 punktów za projekt wykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów;

b.     ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który otrzymał 20 - 18 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów;

c.     ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który otrzymał 17 - 15 punktów      za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone           w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów;

d.     ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który otrzymał 14 - 10 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów;

e.      ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który otrzymał 9 - 6 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów;

f.       ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który otrzymał 5 - 0 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów.

48.    Niezależnie od oceny, o której mowa w ust.44 - 45, opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a.      osiągniętych celach;

b.     mocnych i słabych stronach;

c.     wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania. 

49.    Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum. 

50.    Praca projektowa ucznia nie może być plagiatem. W przypadku udowodnienia plagiatu uczeń otrzymuje nieodpowiednią ocenę zachowania w klasyfikacji rocznej oraz ma obowiązek ponownego przystąpienia do realizacji nowego projektu edukacyjnego u tego samego lub innego opiekuna.

§ 8. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

1.     Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

a.      I semestr trwa od 1 września do 20 stycznia i kończy się klasyfikacją śródroczną;

b.     II semestr rozpoczyna się od 21stycznia, trwa do pierwszego dnia ferii letnich i kończy się klasyfikacją roczną.

2.     Klasyfikowanie śródroczne uczniów polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania.

3.     Ocena roczna jest podsumowaniem wiedzy i umiejętności za cały rok szkolny.

4.     Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec l semestru, a roczne na koniec II semestru.

5.     Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nauczyciel jest zobowiązany wystawić na 3 dni przed radą klasyfikacyjną.

6.     Na cztery tygodnie przed terminem wystawienia ocen, nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych. Przewidywane oceny powinny też być wpisane do elektronicznego Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce oraz podane rodzicom na ostatnim zebraniu przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Ocena ostateczna może różnić się od oceny prognozowanej nie więcej niż o jeden stopień.

7.     Po wystawieniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  oceny cząstkowe, uzyskane ze wszystkich form sprawdzania wiadomości wypisywane są już na II semestr.

8.     Szkoła stwarza szansę uzupełniania na zajęciach wyrównawczych braków    w wiadomościach i umiejętnościach uczniom, którzy w wyniku śródrocznej klasyfikacji otrzymali oceny utrudniające kontynuowanie nauki.

9.     Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku. lekcyjnym oraz elektronicznym Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów    w Nauce.

10.    Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu       z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub  w formie pisemnej.

11.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków w jak najdogodniejszym terminie.

12.    Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie                   w  szkołach.

13.    Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa w ust. 12 są ocenami opisowymi.

14.    Rodzice mają prawo do uzyskania pełnej informacji o postępach    i osiągnięciach edukacyjnych swojego dziecka. Informacje te uzyskują poprzez:

a.      osobiste kontakty z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów;

b.     zebrania i konsultacje;

c.     kontakty telefoniczne lub listowne;

d.     Internet, między innym  przez wykorzystanie Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w  Nauce „Librus”

 

§ 9. TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

1.     Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną   przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły.

2.     Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

3.     Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

4.     Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

a.     frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%    (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

b.     usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

c.      przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

d.     uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również          w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

e.      skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym - konsultacji indywidualnych.

5.     Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą    w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego  terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6.     Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt a, b, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt c, d, e.

7.     W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich  tych warunków, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

8.     W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9.     Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10.    Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

11.    Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12.    Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 10  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.     Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia   w szkolnym planie nauczania.

2.     Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3.     W uzasadnionych przypadkach:

a.      nieobecności ucznia są usprawiedliwione,

b.     zaległości systematycznie uzupełniane,

      dopuszcza się możliwość odstępstwa od egzaminu.

 

4.     Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

5.     Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek pisemnego usprawiedliwiania nieobecności ucznia w terminie 1 tygodnia od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwienie ma na celu przekonanie wychowawcy, że powód nieobecności ucznia w szkole na obowiązkowych zajęciach, był ważny. Usprawiedliwienie musi zawierać termin i powód nieobecności.

6.     W przypadku choroby ucznia rodzice (prawni opiekunowie) mogą usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole do 5 dni. Usprawiedliwienie   dłuższej   absencji wymaga zaświadczenia lekarskiego.

7.     Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.

8.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia,

celem wyrównania różnic programowych.

9.     Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.           W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany" albo               „ niesklasyfikowana".

10.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

11.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

12.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej,         z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego,      z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

13.    Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 7  przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

14.    Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a.      Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b.     nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

15.     Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

16.    Pytania egzaminacyjne układa wyznaczony przez Dyrektora szkoły egzaminator, a zatwierdza Dyrektor  najpóźniej na dzień przed egzaminem. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 6. według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych    i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

17.    Oceniając odpowiedzi, o ile to możliwe, komisja powinna stosować następujący przelicznik procentowy:

a.       od    1     29    %   ocena niedostateczna,

b.      od  30     49    %   ocena dopuszczająca,

c.     od   50     74    %   ocena dostateczna,

d.     od  75     89    %   ocena dobra,

e.       od   90  – 100    %   ocena bardzo dobra.

18.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

19.    Czas trwania egzaminu:

o       do 45 minut część pisemna;

o       do 10 minut część ustna.

20.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska członków komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

21.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

22.    Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 20 oraz § 1.

23.    Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono jedną lub dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

 

§  11  EGZAMIN POPRAWKOWY

1.     Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.     Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.     W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko            z jednego przedmiotu.

4.     Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

5.     Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a.      Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

b.     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c.     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

7.            Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 6  według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

8.            Oceniając odpowiedzi komisja powinna stosować następujący przelicznik procentowy:

a.      od    1     29    %   ocena niedostateczna,

b.     od  30     49    %   ocena dopuszczająca,

c.     od   50     74    %   ocena dostateczna,

d.      od  75     89    %   ocena dobra,

e.      od   90  – 100    %   ocena bardzo dobra.

 

9.     Czas trwania egzaminu:

o       do 45 minut część pisemna;

o       do 10 minut część ustna.

10.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony   z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

11.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

12.    Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

13.    Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 12 ust.1

14.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego    w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

15.    Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Wyjątek stanowi ust. 2 § …. PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

§ 12.  SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE ODWOŁAWCZYM.

1.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna        z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.     Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie           z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3.     W skład komisji wchodzą:

a.      Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

b.     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c.     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

4.     Nauczyciel, o którym mowa w punkcie b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5.     Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 6   według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych     i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Potrzeb i Świadczeń.

6.     Oceniając odpowiedzi komisja powinna stosować następujący przelicznik procentowy:

a.      od    1     29    %   ocena niedostateczna,

b.     od  30     49    %   ocena dopuszczająca,

c.     od   50     74    %   ocena dostateczna,

d.      od  75     89    %   ocena dobra,

e.      od   90  – 100    %   ocena bardzo dobra.

7.     Czas trwania egzaminu:

o       do 45 minut część pisemna;

o       do 10 minut część ustna.

8.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9.     Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

10.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.    Do protokołu, o którym mowa w pkt 10, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

12.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego         w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

13.    Przepisy 1 - 12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 13. OCENA ZACHOWANIA

1.     Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawców.

2.     Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

3.     Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia        w szczególności:

a.      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b.     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c.     dbałość o honor i tradycje szkoły;

d.     dbałość o piękno mowy ojczystej;

e.      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f.       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g.     okazywanie szacunku innym osobom;

 

5.     Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:

a.      wzorowe              - wz;

b.     bardzo dobre         - bdb;

c.     dobre                     - db;

d.     poprawne              - popr;

e.      nieodpowiednie - ndp;

f.       naganne               - ng.

 

6.     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły zastrzeżeniem ust. 13.

7.     Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

8.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.     Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10.       W skład komisji wchodzą:

a.      Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b.     wychowawca klasy;

c.     wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d.     pedagog;

e.      psycholog; 

f.       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

g.      przedstawiciel Rady Rodziców.

11.    Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

12.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz     z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

14.    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono w jednej  szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Taką uchwałę rada  podejmuje w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

a.      szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;

b.     opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;

c.     systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

d.     zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;

e.      świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;

f.       popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

g.     wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych;

 

§ 14 TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA.

 

1.     Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu wychowawcy - powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

2.     Przedstawiciele samorządu klasowego w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

3.     Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii nauczycieli. Na ocenę tę mogą mieć także wpływ opinie innych pracowników szkoły oraz organizacji i instytucji pozaszkolnych.

4.     Procedura   wystawiania   oceny   zachowania  jest   dokumentowana           w   dzienniku lekcyjnym.

5.     Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

6.     Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.

7.     Ocena  może  być zmieniona  na  radzie klasyfikacyjnej  przez wychowawcę  klasy w przypadku   zaistnienia    szczególnych    okoliczności,    np.:    zgłoszenia    przez    uczących dodatkowych,    dotychczas    nieznanych    informacji    pozwalających    na    obniżenie    lub podwyższenie oceny zachowania.

8.     Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 15  ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

1.  Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:

a.  wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

b.  jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób,

c.  dziale w życiu klasy, szkoły, środowiska.

2.  Jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania to roczna ocena z zachowania tego ucznia nie może być wyższa niż poprawna.

3.  Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę  zachowania, o ile wychowawca został o nim poinformowany.

4.  Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia          o przewidywanej dla niego ocenie na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W przypadku oceny nagannej wychowawca zawiadamia także rodziców (prawnych opiekunów ucznia).

5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy uczeń zwolniony jest z realizacji projektu edukacyjnego przez dyrektora gimnazjum, kryterium to nie wpływa na obniżenie oceny z zachowania.

6.  W przypadku, gdy wychowawca stwierdzi, iż uczeń wagaruje i celowo opuszcza zajęcia szkolne, to bez względu na ilość opuszczonych godzin uczeń nie powinien otrzymać oceny wyższej niż poprawne.

7.  Jeżeli uczeń nie spełnia tylko kryterium godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca może odstąpić od wystawiania oceny przewidywanej regulaminem, ale tylko w ważnych i uzasadnionych przypadkach, o swej decyzji informuje zespół klasowy.

8.  Postanowienia dotyczące godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień:

a.  spóźnienia powyżej 5 minut są nieobecnością;

b.  każdą nieobecność w szkole uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić u wychowawcy w terminie 7 dni;

c.  o nieobecnościach nieusprawiedliwionych, powtarzających się spóźnieniach wychowawca informuje rodziców;

 

9.  Postanowienia dotyczące niszczenia szkoły i cudzej własności:

a.  w przypadku celowego zniszczenia mienia szkoły uczeń zobowiązany jest do naprawienia szkody, o zaistniałym zdarzeniu wychowawca informuje rodziców;

b.  uczeń naprawia szkodę w terminie uzgodnionym z wychowawcą;

c.  w przypadku udowodnionym zniszczenia cudzej własności, uczeń zobowiązany jest do odkupienia, naprawienia zniszczonej rzeczy;

d.  w przypadku udowodnionej winy i nienaprawienia szkody uczeń nie może mieć oceny z zachowania wyższej niż poprawna.

10.  Po powrocie z wakacji uczniowie mają dwa tygodnie na uporządkowanie własnego wizerunku.

 

11.  Zasady szczegółowe:

1.  Ocena wzorowa ‑ otrzymuje ją uczeń, który stanowi wzór do naśladowania dla innych, jest wzorem przestrzegania ogólnych zasad kultury osobistej.

a) stosunek do obowiązków szkolnych:

         Uczeń punktualny, zdyscyplinowany, sumienny, zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (oddaje książki do biblioteki bez upomnień, zalicza sprawdziany w przewidywanym terminie).

         Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych, bierze udział w konkursach szkolnych          i pozaszkolnych. Prowadzi intensywne samokształcenie albo w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów w nauce, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach.

         Systematycznie usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny lekcyjne, Nie ma godzin nieusprawiedliwionych. Dopuszcza się 2 spóźnienia.

         Estetycznie prowadzi zeszyty przedmiotowe i jest zawsze przygotowany do lekcji

         Podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością. Czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań, wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny  i wyciągania wniosków.

b) aktywność społeczna:

         Uczeń angażuje się w życie szkoły. Bierze czynny udział     w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

         Zachęca innych uczniów do różnego typu inicjatyw na rzecz szkoły.

         Zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia

         Sumiennie wykonuje zadania powierzone przez nauczycieli   i samorząd szkolny,

         Promuje i reprezentuje szkołę na zewnątrz

         Jest uczynny i pomaga słabszym uczniom w nauce,

         Szanuje mienie szkolne, swoje i kolegów;

c)kultura osobista:

         Uczeń zawsze wygląda estetycznie – nosi czysty i wyprasowany mundurek. Jego wygląd zewnętrzny jest zawsze dopasowany do okazji i uroczystości szkolnych

         Nie stosuje makijażu i nie farbuje włosów, nie nosi wyzywającej biżuterii

         Nie używa podczas lekcji sprzętów typu: telefon komórkowy, mp3, itp

         Uczeń uczciwy w codziennym postępowaniu,

         Właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych,

         Okazuje szacunek nauczycielowi, rówieśnikom, pracownikom obsługi szkoły i innym dorosłym osobom,

         Zachowuje godność własną nie naruszając cudzej,

         Dba o kulturę słowa, jest taktowny w dyskusji, grzeczny, uprzejmy (nie pyskuje do nauczycieli)

         Troszczy się o zdrowie własne i innych,

         Nie ulega nałogom, nie przynosi do szkoły środków zagrażających zdrowiu,

         Dba o ład i estetykę otoczenia oraz higienę osobistą;

 

2.  Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który może być przykładem do naśladowania przez innych uczniów.

a)     stosunek do obowiązków szkolnych:

         Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie

         Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą. Uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni. Bierze udział w konkursach szkolnych.

         Ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych lub spóźnień (łącznie do 5)

         Estetycznie prowadzi zeszyty przedmiotowe i stara się być zawsze przygotowany do lekcji

         Aktywnie uczestniczył w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. Współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

b)     aktywność społeczna:

         Uczeń stara się brać czynny udział w uroczystościach szkolnych

         Postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób

         Nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych

         Angażuje się w prace na rzecz zespołu klasowego

         Szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne

c)     kultura osobista:

         Uczeń wygląda estetycznie – nosi mundurek. Jego wygląd zewnętrzny jest zazwyczaj dopasowany do okazji i uroczystości szkolnych

         Nie stosuje makijażu i nie farbuje włosów, nie nosi wyzywającej biżuterii

         Uczeń uczciwy w codziennym postępowaniu,

         Właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych,

         Okazuje szacunek nauczycielowi, rówieśnikom ,pracownikom obsługi szkoły i innym dorosłym osobom,

         Stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób

         Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie uosobiony, a rozmowach stara się o zachowanie kultury, umie dyskutować

         Troszczy się o zdrowie własne i innych,

         Nie zauważono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny

         Dba o ład i estetykę otoczenia oraz higienę osobistą;

3.  Ocena dobra ‑ ocena traktowana jako punkt odniesienia, ocena wyjściowa.

a)        stosunek do obowiązków szkolnych:

         Uczniowi zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania

         Kilkakrotnie uczestniczył w zajęciach szkolnych kół przedmiotowych

         Uczeń sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 6 do 12)

         Prowadzi zeszyty przedmiotowe

         Uczeń sporadycznie prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy

         Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń prawidłowo wypełniał swoje zadania, pozytywnie reagował na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

b)       aktywność społeczna:

         Uczeń uczestniczy w uroczystościach szkolnych, ale nie angażuje się w ich organizację. Poproszony o pomoc zdarza się, że stawia warunki.

         Postępuje uczciwie, nie trzeba uczniowi zwracać uwagi, że jego postępowanie jest niewłaściwe.

         Jego postępowanie nie powoduje zagrożenia jego własnego bezpieczeństwa ani bezpieczeństwa innych osób, nie lekceważy zagrożeń.

c)       kultura osobista:

         Uczeń nosi mundurek. Sporadycznie zdarza mu się zapomnieć stroju obowiązującego w szkole

         Nie stosuje makijażu i nie farbuje włosów, nie nosi wyzywającej biżuterii

         Zdarza mu się używać na terenie szkoły niedozwolonego sprzętu tj. telefonu komórkowego, mp3 itp.

         Zdarzyło mu się, że jego telefon zadzwonił na lekcji, ale przeprosił za zaistniałą sytuację

         Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielowi i rówieśnikom

         Wobec pracowników szkoły jest grzeczny

         Stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób

         Szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne

         Troszczy się o zdrowie własne i innych,

         Nie zauważono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny

         Dba o ład i estetykę otoczenia oraz higienę osobistą;

 

4.  Ocena poprawna

a)        stosunek do obowiązków szkolnych:

         Uczniowi zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów, lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasami się z nich nie wywiązuje

         Nie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół przedmiotowych

         Uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 13 do 25)

         Zdarza mu się nie mieć zeszytów przedmiotowych

         Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce

         Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń wypełniał swoje obowiązki lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

b)       aktywność społeczna:

         Uczeń uczestniczy w uroczystościach szkolnych, ale nie angażuje się w ich organizację. Poproszony o pomoc zawsze stawia  warunki.

         Zdarzyło się kilka razy, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił koledze pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie

         Uchyla się od pracy na rzecz zespołu

c)       kultura osobista:

         Uczeń często przychodzi bez mundurka do szkoły z makijażem i biżuterią. Farbuje włosy.

         Przynosi do szkoły niedozwolony sprzęt tj. telefon komórkowy, mp3 itp. Zdarza się, że bawi się nim na lekcji

         Zdarza się że przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielowi i rówieśnikom

         Nie zawsze właściwie odnosi się do nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i innych,

         Nie zauważono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny

 

5.  Ocena nieodpowiednia

a)        stosunek do obowiązków szkolnych:

         Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań

         Uczeń nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień przekracza 25)

         Nie posiada zeszytów przedmiotowych

         Uczeń nie jest zainteresowany nie tylko samorozwojem, ale nawet uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce

         Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń często zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał współpracy czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu i konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

b)       aktywność społeczna:

         Uczeń nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych

         postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności innych,

         unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz zespołu

         celowo niszczy prace innych

 

c)       kultura osobista:

         Uczeń nagminnie nie nosi mundurka, a jego wygląd zewnętrzny budzi zastrzeżenia (mocny makijaż, biżuteria, pofarbowane włosy, tatuaż w miejscach widocznych specjalnie eksponowany)

         Przynosi do szkoły niedozwolony sprzęt tj. telefon komórkowy, mp3 itp. Bawi się nim na lekcji i nie reaguje na zwracaną mu uwagę

         Przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielowi, rówieśnikom

         Zauważono, że uczeń często pali papierosy lub zdarzyło się, że był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole, dyskoteki szkolnej lub poza szkolą (np. na wycieczce szkolnej)

         Nigdy nie dostosowuje swojego wyglądu do uroczystości szkolnych

         Uczeń jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji

         Nie szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników obsługi szkoły i innych.

 

6.   Ocena naganna

a)        stosunek do obowiązków szkolnych:

         Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań

         Uczeń nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i spóźnia się wagaruje (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień przekracza 50 godzin

         Nie posiada zeszytów przedmiotowych

         Uczeń nie jest zainteresowany w ogóle nauką

         Uczeń nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu. Jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

b)       aktywność społeczna:

         Uczeń nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych

         Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności innych,

         Unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz zespołu

         Celowo niszczy prace innych

c)       kultura osobista:

         Uczeń nagminnie  nie nosi mundurka, a jego wygląd zewnętrzny budzi zastrzeżenia (mocny makijaż, biżuteria, pofarbowane włosy , tatuaż w miejscach widocznych specjalnie eksponowany)

         Przynosi do szkoły niedozwolony sprzęt tj. telefon komórkowy, mp3 itp. Bawi się nim na lekcji i nie reaguje na zwracaną mu uwagę

         Przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielowi, rówieśnikom

         Znęca się psychicznie i fizycznie nad kolegami

         Wchodzi w konflikt z prawem

         Zauważono, że uczeń często pali papierosy lub zdarzyło się, że był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole, dyskoteki szkolnej lub poza szkolą (np. na wycieczce szkolnej)

         Nigdy nie dostosowuje swojego wyglądu do uroczystości szkolnych

         Uczeń jest nietaktowny, nagminnie używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji

         Nie szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników obsługi szkoły i innych.

         Dewastuje środowisko naturalne i znęca się nad zwierzętami

 

§ 16 PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY.

 

1.     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust.14 (§  13 OCENA ZACHOWANIA)

2.     Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

3.     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

4.     Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

5.     Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego uzyskuje promocje do klasy wyższej lub kończy gimnazjum. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu wpisuje się „ zwolniony" albo „ zwolniona".

6.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

7.     Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na
która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Obowiązek przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.

8.     Za wzorowe zachowanie i wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen 4,75) zostanie skierowany do rodziców list gratulacyjny.

9.     Kończąc naukę w gimnazjum decyzją Rady Pedagogicznej uczeń może otrzymać statuetkę „Prymusa” za wzorowe zachowanie bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,0 i więcej), pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

10. Uczeń klasy trzeciej, który w czasie nauki w gimnazjum wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, tematycznych, sportowych i/lub artystycznych, uzyskał wysoką średnią ocen, wzorowe zachowanie oraz ma inne znaczące osiągnięcia (w tym działalność społeczną)     decyzją Rady Pedagogicznej  otrzymuje  tytuł „Najlepszy z Najlepszych”.

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

12.  Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty i Prezydenta miasta Szczecin.

 

 

§ 17  WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

 

1.     Uczeń kończy gimnazjum:

a.      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne                           z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne                             z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § …(PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY) ust. 2;

b.      przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, obejmującego:

o       w części pierwszej -  wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

o       w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

o       w części trzeciej  -  wiadomości  i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

2.      Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia..

3.     Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy, a przeprowadza   go komisja okręgowa.

4.     Komisja okręgowa opracowuje informator, który zawiera szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz przykłady zadań.

5.     Termin egzaminu ustala komisja okręgowa.

6.     Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do

    31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz

    przystępuje do egzaminu w następnym roku.

7.     Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły.

8.     Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z języków obcych nowożytnych uczonych w szkole.

(obowiązuje od 1 września 2011 r.)

9.     Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.

10.    Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

11.    Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań  dla poziomu III.0.

12.    Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem pkt. 14. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1.

13.    Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 12.

14.    Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym.

15.    Rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej do dnia 20 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

16.    W deklaracji, o której mowa w ust. 15. podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 

§ 18  ŚWIADECTWA SZKOLNE I INNE DRUKI SZKOLNE

1.     Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników  klasyfikacji   rocznej,   otrzymuje   świadectwo   szkolne   promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory

  świadectw określają odrębne przepisy.

2.     Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

3.     Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez      Kuratora Oświaty.

4.     Uczeń,   który  ukończył  daną szkołę,   otrzymuje  świadectwo   ukończenia szkoły.

5.     Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

6.     Uczeń,  który   przystąpił do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświadczenie.

7.     Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

8.     Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy.

9.     Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

10.    Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.

11.    Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.

12.    Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

13.    Na świadectwach  promocyjnych  można dokonywać sprostowań  błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje          „ dokonano sprostowania" oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

14.    Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, świadectwach i  zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

15.    W   przypadku   utraty   oryginału   świadectwa,   odpisu,  zaświadczenia uczeń może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

16.    Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

17.    Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

18.    Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

19.    Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

a.      uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem;

b.     w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

c.     osiągnięcia w   aktywności   na   rzecz   innych   ludzi,   zwłaszcza   w   formie wolontariatu,  lub środowiska szkolnego.

Regulamin został przez Radę Pedagogiczną w dniu 7 lutego 2011 r.

 

Zmieniony ( 07.02.2011. )