Lp.

TEMAT

OPIEKUN

1

Dlaczego warto korzystać ze słowników?

 Anna Szyntor-Bykowska

2

Dobro jest piękne, zło beznadziejne - Jasełka

s. Bożena Salij

3

Co w czasach szkolnych czytali nasi nauczyciele?

Monika Rutkiewicz

4

Historie niezwykłe naszego miasta

Monika Rutkiewicz

5

Szkolne spotkania ze Sztuką

Agata Flejter-Wojciechowicz

6

Trudne sąsiedztwo: stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków

Magdalena Łysakowska

7

Mnemotechnika w historii, czyli jak się uczyć, by się nauczyć

Magdalena Łysakowska

8

Słynne szczecinianki

Aleksandra Praxmajer

9

Chrzest Mieszka I - początek naszej państwowości

Elżbieta Sory

10

Pakt Północnoatlantycki - zadania i działalność

Elżbieta Sory

11

Rycerski świat w opowieściach o królu Arturze

Wioleta Grabowska-Wilk

12

Twórca wszechstronny - pisarze ilustrujący swoje książki

Ewa Owczarska

13

Polskie stroje ludowe - przewodnik multimedialny

Krzysztof Kamiński

14

Obrazkowy słownik związków frazeologicznych

Magdalena Stejka

15

Tajemnice mózgu

Kamila Wiąckiewicz

16

Ocena bioróżnorodności

Katarzyna Królaczyk

17

Historia liczb i maszyn liczących

Alina Radziejewska

18

Ślady lądolodu północnopolskiego w okolicy Szczecina

Ewa Zadrożna-Fuks

19

Konkurs: "Jakie to miasto"?

Ewa Zadrożna-Fuks

20

Psucie żywności i metody zapobiegania temu zjawisku

Jolanta Stasiak

21

Sylwetki słynnych matematyków

Elżbieta Kozaczuk

22

Zasady fizyki w kreskówkach

Małgorzata Łyszczek

23

Fotografia bez tajemnic

Justyna Zielińska

24

Różne rodzaje szyfrowania

Małgorzata Chmielewska

25

Organizacja szkolnego turnieju piłki siatkowej dziewcząt

Izabela Radzińska

26

Sportowcy naszej szkoły - prezentacja

Leszek Piórkowski

27

Organizacja szkolnego turnieju badmintona

Joanna Osuch

28

Organizacja turnieju koszykówki 3x3

Karol Pytyś

29

Organizacja szkolnego turnieju piłki siatkowej chłopców

Jakub Zalewski

30

Pierwsza pomoc na co dzień

Robert Wypart

31

Alternatywne formy komunikacji

Robert Wypart

32

Nie widzę, nie słyszę - rozmawiam, dotykam

Kamila Borkowska

33

Niepełnosprawni światowego kina

Anna Sauter-Nowacka

34

Graffiti - sztuka czy wandalizm

Urszula Smok

35

Miejsca przyjazne osobom niewidomym

Katarzyna Kamrowska

36

Praca zawodowa osób niepełnosprawnych

Katarzyna Reczulska

37

Zawody przyszłości

Małgorzata Giżycka

38

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

Małgorzata Kledzik

39

Szekspir i jego twórczość

Joanna Ambroziak

40

Dzisiejsza młodzież niemiecka

Monika Człapińska

41

Wirtualna wycieczka po Londynie

Katarzyna Białecka

42

Zwyczaje świąteczne w krajach niemieckojęzycznych

Katarzyna Zenka

43

Zabytki terenów przygranicznych z Polską

Monika Jacyna

44

Polskie i angielskie kobiety - bohaterki

Daria Bisek

45

Wielka Brytania znana i nieznana

Marzena Kardas

 

 

 

 

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

Gimnazjum 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie

 1.Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych. Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Statutu Gimnazjum nr 18 w Szczecinie. 

2. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów edukacyjnych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny. 

4. Temat projektu oraz informację o udziale ucznia w jego realizacji wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 5. Charakter informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

6. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.  Wniosek należy złożyć do 31 października. 

7. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.6, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się: „zwolniony” albo „ zwolniona”. 

8. Jeśli uczeń na skutek własnych zaniedbań nie zrealizował żadnego projektu (nie przystąpił do realizacji projektu; odmówił jego realizacji ; przerwał projekt, obarczając resztę zespołu koniecznością przejęcia jego  zadań), na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o wkładzie ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się: „nie uczestniczył w projekcie edukacyjnym”

 9. Gdy uczeń zdecydował się na przystąpienie do danego  projektu, złożył do wychowawcy pisemną deklarację przystąpienia do danego projektu, nie może z niego zrezygnować. W przypadku przerwania projektu stosuje się procedurę opisaną w ust. 8. 

10. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta - nie później niż do zakończenia pierwszego semestru nauki w klasie trzeciej.  

11.Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.  

12. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.  

13. Na początku każdego roku szkolnego, na godzinach wychowawczych, wychowawca informuje uczniów klas drugich o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje ich z niniejszym regulaminem.  

14. Rodzice są informowani o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 15 października.  

15. Dyrektor powołuje koordynatora projektu spośród pracowników pedagogicznych szkoły. 

16. Zadania koordynatora szkoły :

a) upublicznienie zatwierdzonej przez dyrektora szkoły Bazy Projektów Edukacyjnych:

- w formie elektronicznej na stronie internetowej placówki, w zakładce „Projekt Edukacyjny”

- w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu na korytarzu szkolnym ( w postaci informacji uwzględniającej temat projektu oraz nazwisko opiekuna)

b) upowszechnianie na tablicy informacyjnej wiadomości na temat realizowanych projektów

- ze szczególnym uwzględnieniem terminów pierwszych spotkań z  opiekunami projektów edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym oraz

 - uzgodnionych z dyrektorem szkoły przez opiekunów projektów - terminów finalnej prezentacji kończących się projektów. 

17. Dyrektor szkoły powołuje i zatwierdza opiekunów projektów, których wybiera spośród wszystkich pracowników pedagogicznych placówki.   

18. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie przydziału zadań służących realizacji projektu

c) prowadzenie Karty Projektu Edukacyjnego według wzoru: 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

Temat projektu

  

 

Cele projektu

  

 

Opiekun projektu

 

 

Rok szkolny

Termin rozpoczęcia projektu

Termin zakończenia projektu

 

 

 

 

 

Uczniowie realizujący projekt:

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

 

1.

 

 

6.

 

 

 

2.

 

 

7.

 

 

 

3.

 

 

8.

 

 

 

4.

 

 

9.

 

 

 

5.

 

 

10.

 

 

 

Harmonogram prac nad projektem:

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny/OdpowiedzialniPodpisy uczniów

Uwagi

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Monitoring realizacji projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka informacja o terminie, miejscu, formie prezentacji wyników projektu oraz liczbie odbiorców:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o udziale uczniów w realizacji projektu edukacyjnego do wpisania na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia:

Informacja do wpisania na świadectwie:

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

Informacje dla wychowawcy o udziale uczniów w realizacji projektu edukacyjnego celem ustalenia oceny z zachowania:

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia:

Informacja dla wychowawcy

 

1.

 

   

 

2.

 

   

 

3.

 

   

 

4.

 

   

 

5.

 

   

 

6.

 

   

 

7.

 

   

 

8.

 

   

 

9.

 

   

 

10.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt

e) monitorowanie etapów jego realizacji

f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację

g) ścisłą współpracę z wychowawcami uczniów realizujących prowadzony przez niego projekt edukacyjny w sprawie ustalenia oceny zachowania podopiecznych

Opiekun projektu jest zobowiązany do udzielania informacji koordynatorowi szkoły o:

-  terminie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych uczniów na temat przewidzianego przez siebie projektu

-  uzgodnionym z dyrektorem szkoły terminie finału projektu. 

19. Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel nauczający w danym oddziale. 

20. Nauczyciel prowadzący projekt nie powinien mieć pod opieką więcej niż 3 zespoły w jednym czasie. 

21. Jeśli do nauczyciela zgłoszą się więcej niż 3 zespoły, przyszły opiekun ma prawo wyboru grup, z którymi chce współpracować. 

22. Grupa uczniów, która nie została – z braku miejsc – przyjęta przez wybranego opiekuna, a chce realizować dany temat, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który wyznacza opiekuna spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, mających merytoryczne przygotowanie do prowadzenia danego projektu.  

23. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnegob)

b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

-  wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy

-  monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu

-  przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom

-  komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania ucznia

- dokonywanie zapisów  dotyczących  udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w   dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę). 

24. W terminie do 15 października pracownicy pedagogiczni gimnazjum zgłaszają do przewodniczących zespołów przedmiotowych, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych.

Zgłoszenie tematu projektu edukacyjnego dokonywane jest według jednolitego wzoru: 

TEMAT PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

Temat projektu

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Cele projektu:

  

Czas realizacji:

 

Wielkość grupy:

 

Sposoby realizacji projektu:

 

Planowane efekty:- dla uczniów

 

- dla szkoły

  

- dla środowiska lokalnego

 

Sposób prezentacji:

  

Kryteria oceny:

   

 

 

25. Do 15 października uczeń ma prawo zgłosić na piśmie własną propozycję tematu projektu edukacyjnego nauczycielowi przedmiotu, którego dotyczy temat projektu.

Wniosek, opatrzony datą i podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,  powinien zawierać następujące informacje:

Temat projektu/zakres tematyczny projektu, proponowany opiekun projektu, cele projektu, sposoby realizacji projektu, planowane efekty: dla uczniów, szkoły, środowiska lokalnego; proponowany sposób prezentacji projektu.

Zgłoszony temat przekazany zostaje do konsultacji konkretnemu zespołowi przedmiotowemu. 

26. W terminie do 20 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno - wychowawczych oraz atrakcyjności.  

27. Każdy zespół przedmiotowy ma obowiązek zaproponować 10 tematów projektów.

Liderzy zespołów są zobowiązani przekazać tematy projektów dyrektorowi placówki w formie papierowej oraz elektronicznej. 

28. W terminie do 31 października Dyrektor Gimnazjum nr 18 w Szczecinie ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych, która jest udostępniona na stronie szkoły, w zakładce Projekt Edukacyjny. Kopie tematów projektów dopuszczonych do realizacji dodatkowo są udostępniane w bibliotece szkolnej.

Liczba tematów w danym roku szkolnym jest uzależniona od ilości uczniów mogących przystąpić do realizacji projektów edukacyjnych. 

29. W terminie do 15 listopada opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami zainteresowanymi danym tematem projektu, odpowiadając na pytania, udzielając wskazówek, prezentując kryteria oceny projektu.

 30. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji.

Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 30 listopada.

Jeśli daty, o których mowa w regulaminie wypadają w sobotę lub niedzielę, wtedy ostatecznym terminem jest dzień poprzedzający wskazaną datę. 

31. Wzór ujednoliconej deklaracji ucznia, o której mowa w § 12, pkt. 2.: 

 Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie edukacyjnym                 Data:………………………………. 

Temat projektu edukacyjnego:……………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna projektu ........................................................... ........................... ................

Podpis opiekuna projektu ...........................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z celami i sposobami realizacji projektu, znam swoje zadania oraz zasady oceny mojego udziału w projekcie edukacyjnym. 

Podpis ucznia, klasa ...............................................................……… 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna:………………………………………………………………………………………….….

 

32. Liczba członków zespołu może wynosić od 2 do 10, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.  

33. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.  

34. W przypadku gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu w wyznaczonym w § 12. pkt. 2. terminie

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia. 

35. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji projektu

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy

d) kryteria oceny projektu

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu, wpisując te ustalenia do Karty Projektu  

36. Podczas pracy nad projektem opiekun winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek. 

37. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom, którzy się do nich zwrócą.  

38. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.  

39. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie danej klasy

b) rodzice uczniów

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu

d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu 

40. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, jak również opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje dyrektor szkoły. 

41. Oceny ucznia za udział w projekcie dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem. 

42. Kryteria oceny z zachowania za wkład ucznia w realizację projektu powinny uwzględniać:

a) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały

b) sposób prezentacji projektu

c) pracę zespołową i indywidualną ucznia

d) samoocenę ucznia i ocenę jego wkładu w projekt przez innych członków grupy

e) Opiekun projektu winien przedstawić wychowawcy klasy informację o przebiegu realizacji projektu oraz udziale ucznia w realizacji projektu nie później niż na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną/roczną celem ustalenia oceny z zachowania. 

43. Ocena z zachowania za udział w projekcie ma charakter opisowy i jest ustalana odrębnie dla każdego ucznia. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu ma postać stwierdzenia uogólniającego: „uczestniczył w projekcie edukacyjnym”/”nie uczestniczył w projekcie edukacyjnym”, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.  

44. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu/kilku przedmiotów, dopuszcza się wpisanie oceny cząstkowej do dziennika lekcyjnego z tego przedmiotu/ przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu. Jeśli nie naucza danego przedmiotu w oddziale, do którego należą uczniowie realizujący projekt pod jego kierunkiem, zobowiązany jest ustalić proponowaną ocenę w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu uczącym w danej klasie.  

45. Kryteria oceny projektu są jednolite dla wszystkich przedmiotów i obejmują następujące elementy projektu:

a) zaangażowanie ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

- umiejętność pracy w grupie

- pomysłowość i innowacyjność

- udział w praktycznym wykonaniu wytworu

- wielkość i stopień trudności zadań

- terminowość wykonania przydzielonych zadań

- poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań

- pracowitość

- udział w prezentacji

b) produkt końcowy (wytwór), w szczególności:

- zawartość merytoryczną, treść

- zgodność z tematem projektu

- oryginalność

- kompozycję

- stopień wykorzystania materiałów źródłowych

- estetykę i staranność

- trafność dowodów i badań

- wartość dydaktyczną i wychowawczą

c)  publiczną prezentację, w tym:

- poprawność językową

- słownictwo specjalistyczne

- efekt artystyczny

- atrakcyjność

- estetykę

- technikę prezentacji

- stopień zainteresowania odbiorów

-  poprawność wyjaśnień udzielanych odbiorcom 

46. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 1. elementy podlegają następującej punktacji:

a)            wkład pracy ucznia: 0 - 10 punktów

b)            produkt końcowy (wytwór): 0 - 5 punktów

c)             publiczna prezentacja: 0 - 5 punktów 

47. Ocenę cząstkową, o której mowa w ust. 1.,  wynikającą z punktacji wylicza się zgodnie z przyjętym w szkole przelicznikiem procentowym:

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który dostał łącznie 20 punktów za projekt wykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który otrzymał 20 - 18 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który otrzymał 17 - 15 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który otrzymał 14 - 10 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który otrzymał 9 - 6 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który otrzymał 5 - 0 punktów za projekt niewykraczający poza treści nauczania określone w podstawie programowej danego przedmiotu/przedmiotów  

48. Niezależnie od oceny, o której mowa w ust.1., opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a) osiągniętych celach

b) mocnych i słabych stronach

c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania  

49. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum. 

50. Praca projektowa ucznia nie może być plagiatem. W przypadku udowodnienia plagiatu uczeń otrzymuje najwyżej nieodpowiednią ocenę z zachowania w klasyfikacji końcoworocznej oraz ma obowiązek ponownego przystąpienia do realizacji  nowego projektu edukacyjnego u tego samego lub innego opiekuna.

Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect